cenyzaubytovaniastravu

ceník za ubytování a jídlo v apartmánu 

Cena za ubytování a stravování
Ubytování
280,- Kč (§ 15 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Strava
235,- Kč (§ 15 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

___________________________________
To znamená – dvě firmy

Jednu, akciovou společnost, na pronájem apartmánů a vybírající nájem od seniorů

Druhou s.r.o. paní doktorky MUDr. ze Známý lékař, které by platilo stravu.

Zdravotní sestřičky by se platily ze sociálních příspěvků starých lidí, které dostávají na péči od státu, že si mají nějakou posluhující paní sami platit. Na sociálku pak dávají smlouvy s těmito posluhovačkami.

A za nadstandardní služby se účtují poplatky. To umí i manažer Agelu a jde to najít na google.

___________________________________

Výše příspěvku na péči
 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
    18 let a více

I. stupeň – lehká závislost....... 880 Kč

II. stupeň – středně těžká závislost.......... 4 400 Kč

III. stupeň – těžká závislost.......... 12 800 Kč

IV. stupeň – úplná závislost.......19 200 Kč

ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

    Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR nebo na portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

    Krajská pobočka Úřadu práce ČR (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce ČR zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

    Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce ČR vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT:

    označení fyzické nebo právnické osoby, která bude osobě poskytovat pomoc (formulář Oznámení o poskytovateli pomoci)
    způsob výplaty příspěvku,
    doklad o příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob za předchozí kalendářní čtvrtletí, pokud žádá o zvýšení příspěvku (viz zvýšení příspěvku na péči).

Po podání žádosti provádí sociální pracovník Úřadu práce ČR sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v přirozeném sociálním prostředí. Pokud je žadatel hospitalizován ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče pro tutéž nemoc po dobu déle než 60 dnů, provede sociální pracovník sociální šetření v daném zdravotnickém zařízení lůžkové péče. O provedeném sociálním šetření vyhotoví sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předloží žadateli.

Spolu se záznamem ze sociálního šetření zašle Úřad práce ČR příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) žádost o posouzení stupně závislosti osoby. OSSZ pro stanovení stupně závislosti vychází z doložených lékařských zpráv ošetřujícím lékařem a z výsledků sociálního šetření provedeného Úřadem práce ČR. Posudkový lékař OSSZ zašle Úřadu práce ČR vyhotovený posudek, na základě kterého Úřad práce ČR vydá rozhodnutí o přiznání/zamítnutí příspěvku na péči. Rozhodnutí je následně doručeno žadateli, který v případě nesouhlasu s vydaným rozhodnutím může podat odvolání, odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Máte zájem?

Ano?

Napište mi.


Nepřihlášený