nabidkaapartmanunamalte

nabídka apartmánů na Maltě – hotelový typ apartmánu s pečovatelskou službou 

koupit a pronajímat na léčebné pobyty Němcům, Rakouským důchodcům, občanům USA a Kanady atd.

Postaví se za 400,000.000,-Kč a prodá po kolaudaci za 460.000.000,- Kč až 500,000.000,- Kč  vydělá se zisk 60,000.000,- Kč až 100,000.000,- Kč. Pro investory na dluhopisy i pro nás.

Jejich ceny jsou asi 130.000,-  Kč za 1 m2.

Platit buď přes nemovitostní dluhopisy a úvěry od bank na s.r.o. nebo pak koupit akcie. Vybudovaný hotelový dům s apartmány a s pečovatelskou službou se zase prodá akciové společnosti.

Té se bude platit nájem, pronájem.

Na s.r.o. poskytující služby by se platila strava.

Zdravotní sestřičky by se platily ze sociálních příspěvků starých lidí, které dostávají na péči od státu.

A za nadstandardní služby se účtují poplatky.


Malta. Uzasna infrastuktura, cestovani za 40 centu autobusy, jezdi se vlevo.

Nabizi dobre danove podminky. Pres Maltu lze obchodovat s danovym zatizenim max. 5% . Danovy system umoznuje zahranicnim podnikum vyuzivat extremne nizkych danovych sazeb.

Je tam absolutni klid a pohoda.

Je to davna Britska kolonie. Vyznamny podil na ceskem vyvozu maji tistene obvody, dopravni prostredky autobusy a trolejbusy, zarizeni pro automaticke zpracovani dat a ostatni elektronika. Rovnez vyrobky z plastu, farmaceuuicke vyrobky, sklo a nabytek.

*) na vse jdou natisknout dluhopisy a ruzne barevne a s ruznymi obciceji a ruznych hodnot.

Na tiskarne.

A pod kontrolou advokata z Kladna. Pana Mgr. Petra Janečka. (on to ještě neví).

Malta vyvazi ryby, prumyslove zbozi a soucasti letadel. Lekarske pristroje a merici nastroje. Vyvazi do Asie, Singapuru, Ciny, Korei a do USA.

Z Prahy 23,49 hod.cesta, 2.312 km.

Ze by se zkusily ty odsolovaci stanice na pitnou vodu? V.

A postavím tam také ten napůl komerční a napůl bytový areál za 400,000.000,- Kč, akciová společnost a.s.

Roku 1530, za všemocného císaře Karla V., byl ostrov udělen rytířskému řádu sv. Jana (johanitům), někdy zvanému také řád špitálníků. Po tomto datu však vstoupili do dějin jako maltézští rytíři.

Nastalo jedinečné období maltské historie, kdy historie ostrova přímo splynula s historií rytířského řádu, založeného za vznešeným účelem.

Toto zvláštní spojení, kdy ostrov po mnoha staletích nebyl přímo ovládán vnější mocí, vydalo také cenné kulturní plody, srovnatelné v historii Malty jen s výše zmíněnou prehistorickou epochou. Nejpamátnější událostí éry vlády rytířů je velké (více jak tříměsíční) obléhání Malty roku 1565 (od 18. května do 8. září) otomanským loďstvem za vlády sultána Sulejmana Velikého. Popudem k němu byly útoky Malťanů na otomanské loďstvo. Rytíři, kteří tehdy obývali město Birgu (dalším velkým maltským městem byla tehdy Mdina, někdejší hlavní město), odolali náporu turecké přesily (téměř 40 000 útočníků proti necelým 9000 obránců) a slavně zvítězili v jedné z bitev, jež pomohla zabránit tureckým výbojům do Evropy. Rytíře tehdy vedl nejslavnější velmistr Jean Parisot de la Valette, po němž bylo pojmenované nově budované hlavní město – Valletta, k němuž sám položil následujícího roku základní kámen. Kromě nového města, vlastně impozantní pevnosti, vybudovali rytíři na ostrově – věrni jednomu ze svých označení – nemocnici až pro 500 pacientů (údajně jednu z nejlepších tehdejšího světa), kostely, paláce a zahrady, jež zaplňovali nejvybranějším uměním (o Vallettě prohlásil Walter Scott, že je to „město postavené džentlmeny pro džentlmeny“).

Ve druhé polovině 18. století otevřeli i veřejnou knihovnu a univerzitu. Postupně však původní určení řádu (prvotně spojeného se zdravotní péčí o potřebné poutníky do Svaté země, později spíše s vojenskou obranou Svaté země) ztrácelo svůj význam, řád ztrácel podporu i u samotných ostrovanů (bylo na něj pohlíženo jako na elitářské uskupení).

Symbolicky přerval období jejich panství, jež už zcela zřetelně patřilo minulosti, Napoleon Bonaparte roku 1798 při svém tažení do Egypta. Rytíři uznali, že odpor vůči značné přesile by byl marný, a tak se vzdali a z ostrova odpluli. (Našli pak útočiště na mnoha místech Evropy a nejvýznamnější v Římě, kde je jejich sídlo vedle Vatikánu a San Marina jedním z území s exteritoriálním statutem v Itálii). S Napoleonem skončila doba rytířů a feudálního řádu. Majetek rytířů byl uloupen, nastolen byl nový liberální právní řád po vzoru toho francouzského. Francouze však záhy – již roku 1800 – vyhnali Britové.

Malťané pak dobrovolně vložili osudy své země do rukou britského panovníka, který Maltu využíval jako místo pro velitelství středomořské flotily. Neshody s britskou vládou se objevily až ve dvacátém století, vnějškově se projevovaly sporem o oficiální jazyk  – místní elita prosazovala italštinu (a tím i orientaci na Itálii), oficiální jazyk od roku 1530. Roku 1934, kdy italsky mluvila jen naprostá menšina obyvatel, byly nicméně oficiálními jazyky vyhlášeny jen angličtina a maltština.

V britské éře se také událo něco, co znovu osvědčilo chrabrost maltských obyvatel a jakoby oživilo historii: za druhé světové války přivábila strategická pozice ostrova (tentokrát zejména blízkost Itálie, severní Afriky i válečných námořních tras) opět nepřátelské útočníky (někdy se hovoří o druhém obléhání Malty). Hrdinské chování a odolávání vyneslo Malťanům ojedinělé kolektivní ocenění Jiřího křížem, kterým Jiří VI. 15. dubna 1942 ocenil „hrdinství a oddanost, jež nadlouho zůstanou v historii slavné“ (toto vyznamenání, nejvyšší civilní řád Spojeného království, dnes najdete i v levém horním rohu maltské vlajky).

Nezávislost nakonec Malta získala 21. září 1964 (Den nezávislosti, Jum l-Indipendenza), o deset let později (13. prosince 1974 – Den republiky) se stala republikou v rámci Commonwealthu. Roku 1979 ostrov opustili poslední britští vojáci. 1. května 2004 se Malta po vnitropolitických sporech, jež toto téma provázely, stala členskou zemí Evropské unie, na konci roku 2007 se stala součástí schengenského prostoru a od roku 2008 užívá jednotnou evropskou měnu euro. Hospodářství je zaměřeno jednak na mořeplavbu jako dříve, jen námořní pevnosti, válečné lodě a piráty nahradila překladiště zboží, stanoviště pro doplňování paliva a zařízení na stavbu a opravu lodí, dále na finančnictví a samozřejmě také na turistiku.

Kultura na Maltě

Kromě výše uvedených pravěkých kamenných chrámů a kultů, jež se v nich vyznávaly, sahají do dávné minulosti ostrova a k jeho nejranějším obyvatelům (a skrze ně i k dalším etnikům oblasti Středomoří) také zvyky, tradice, svátky a pověsti, které stále v určité míře přežívají, jsou zachyceny v národopisných dílech či jsou oživovány (na Maltě existuje za tím účelem dokonce i národní folklorní komise). Maltské zkazky zabydluje řada démonů a duchů, kteří třeba ve folkoru jiných národů ani neexistují – např. mužík, jenž se plouží večer po ulicích, dokáže se protáhnout sebeužší škvírkou a pronásleduje ty, kteří nesou nějakou vinu, nebo nejrůznější démoni vodních pramenů, kteří číhají na lidi a topí je.

Velký důraz kladou maltské tradice na manželství a rodinu. Z toho plyne i význam oslav spjatých s rodinou, jako jsou svatba či křtiny. Např. při oddavkách bylo zvykem, že průvod s hudebníky doprovázel snoubence pod baldachýnem od domu nevěsty až do farního kostela. Vedle místně zabarvených oslav masopustu a Velikonoc je nejvýznamnějším svátkem maltského roku mnarja (29. červen), i názvem odkazující k pohanské římské slavnosti světel luminaria, kterou halí do oslav svátku svatého Petra a Pavla. Mnarja je svátkem náboženství, jídla a hudby. Světlo, třeba ve formě ohňostroje, je na této oslavě přítomno dále, stejně jako další zábavy. Při tomto svátku také uslyšíte tradiční hudební žánr għana. Za doprovodu kytary zpívá v těchto skladbách na převážně baladickou notu několik zpěváků (či zpěvaček) zčásti improvizovaný text o běžných strastech Malťanů.

Ze všeho nejvíce ale uchvátí návštěvníka Malty umění, které lze vnímat očima – vznešená, ušlechtilá a velkolepá nádhera staveb i celých měst, vznosná výzdoba vnitřků kostelů a paláců, jak zde vznikala v době rozkvětu panství maltézských rytířů a jak je dnes pečlivě obnovována. Z umělců, již zde tvořili, lze jmenovat italského manýristického malíře Mattea Pereze d'Aleccia, autora známých fresek v Paláci velmistra, na nichž jsou zobrazeny děje velkého obležení Malty, nebo obrazu Křest Krista ve vallettské katedrále, a pak především Caravaggia. Tento předchůdce barokního umění, malíř obrazů plných smyslného realismu i umné práce se světlem a stínem, na Maltě strávil více jak rok jako oficiální malíř řádu a vytvořil zde mj. své slavné dílo Stětí Jana Křtitele, jež lze spolu s dalším jeho významným obrazem, Svatým Jeronýmem, nalézt v katedrále sv. Jana ve Vallettě. Nicméně bylo to právě baroko, jež Caravaggio předznamenával, které se otisklo do podoby maltských měst nejvíce. Jmenovitě můžeme z jeho tvůrců uvést Mattia Pretiho, autora výzdoby katedrály ve Vallettě (např. nástropní malby). Ale i bez znalosti jmen jednotlivých architektů a sochařů je možné se s potěšením obdivovat pracím barokních i jiných umělců, kteří vytvořili panorama historických měst ostrova Malta, jako jsou Valletta či Birgu.

Náboženství a tradice

    Malta je pozoruhodnou zemí Evropské unie, zvláště podíváme-li se na její náboženskou mapu. Patří k členům s nejmenším počtem obyvatel, ale s velmi silnou religiozitou. Devadesát osm procent z necelých 400 000 obyvatel Malty se hlásí ke katolické církvi. Malta je asi nejzbožnější zemí Evropské unie. Na ostrově je údajně 365 kostelů, které každou neděli doslova praskají ve švech, protože drtivá většina Malťanů chodí do kostela, navštěvují bohoslužby, a to celé rodiny, včetně mládeže. Náboženství se prolíná v každodenním životě.
    U nás se s Maltou setkáme nejčastěji díky Maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů, což je humanitární organizace, která se stará o staré lidi, vězně, chudé rodiny, děti z dětských domovů, lidi postižené a vozíčkáře. Samotný řád vznikl už v 11. století a od 16. století sídlil až do konce 18. století na Maltě. Zde založili rytíři město a pevnost Vallettu a celý ostrov opevnili. Už tehdy byli ve zdejší nemocnici ošetřováni pacienti z celého Středomoří. Johanité, jak se rytířům říká, se po své obnově v 19. století usídlili v Římě a na Maltě mají dnes malé exteritoriální území. Přesto se k jejich odkazu Malťané dodnes hrdě hlásí.
    Velkolepou událostí po celých ostrovech je svátek sv.Pavla 10. února.
    Nejkrásnější a nejpozoruhodnější stavbou maltského souostroví je asi katedrála sv. Jana ve Valettě, k nejstarším kostelem v hlavním městě je Kostel ztroskotání sv.Pavla z roku 1580. Na předměstí Valetty, v malém městečku Floriana stojí poslední farní kostel, který postavili maltézští rytíři. Mosta Dome je nejkrásnější stavbou městečka Mosta. Kopule chrámu s průměrem 53 metrů patří mezi největší na světě.
    Orientační časy, kdy je možné prohlédnout si nejzajímavější maltské kostely:
    Valletta
    St. John´s Co-Cathedral: PO-PÁ 9.30–12.45 a 13.30–17.15, SO 9.30–12.45 a 16.00–17.00
    St. Paul´s Shipwreck Church: PO-PÁ 9.30–12.30 a 14.30–16.30, SO 9.30–12.00
    St. Paul´s Anglican Church: 8.00–17.00
    Greek Catholic Church: 7.30–10.00
    Rabat
    St.Paul´s Grotto: 9.00–16.00
    St.Paul´s Cata­combs: PO-SO 8.30–16.30, NE 8.30–15.30
    Museum of St. Paul´s Collegiate Church: PO-SO 10.00–15.00
    St. Agatha´s Catacombs: červenec-září PO-PÁ 9.00–17.00, SO 9.00–13.00, říjen-červen PO-PÁ 9.00–12.00 a 13.00–17.00, SO 9.00–13.00
    Mdina
    Cathedral: PO-PÁ 9.30–11.45 a 14.00–17.00, SO 9.30–11.45
    The Cathedral Museum: PO-PÁ 9.00–16.00, SO 9.00–13.00
    Mellieha
    Sanctuary of the Blessed Virgin: duben-září 8.00–12.00 a 17.00–19.00, říjen-březen 8.00–12.00 a 16.00–18.00
    Mosta
    Rotunda Church of St. Mary´s: PO-SO 9.00–12.00 a 15.00–17.00
    St. Paul´s Bay
    St. Paul´s Sanctuary: 10.00–15.00
    GOZO
    Gharb
    Ta´Pinu Basilica: PO-SO 6.30–12.30 a 13.30–19.00, NE 13.30–16.30
    Victoria
    The Cathedral: PO-SO 8.00–12.30 a 15.00–19.00
    St. George´s Basilica: PO-SO 8.00–12.30 a 14.00–19.00
    Xewkija
    Dome: PO-SO 7.00–12.30 a 15.00–19.00

Historické lokality

    Valletta je nejdůležitějším obchodním, kulturním a průmyslovým centrem celé Malty.Toto město je kompletně obehnané hradbami a jeho hlavní centrum zaujímá rozlohu 900 metrů x 630 metrů. Bylo založeno na přelomu 16. a 17.století. Okolo poloostrova Sceberras byl vykopán velký příkop 20 metrů široký a 18 hluboký, který měl zabránit neočekávanému vpádu nepřátel z pevniny. Po celém obvodu hlavního města byly vztyčeny mohutné hradby. Díky pocitu bezpečí začalo město vzkvétat. Podél ulic vyrostli kostely, paláce, šlechtické domy a nemocnice. Další hrozba ze strany krutých Turků donutila vystavět druhou řadu opevnění včetně příkopu Notre Dame Ditch, který se nachází asi 1 km jihozápadně od 1.příkopu. I dnes je do města možné vstoupit pouze jednou bránou City Gate, která upoutá svou monumentálností a výzdobou. Při romantických procházkách si rozhodně nenechte ujít krásné zahrady Hastings Gardens, které se nacházejí na vrchu bašty na západní straně brány Kingsgate a patří k perlám tradičního anglického zahradnického umění. Nejkrásnější a nejpozoruhodnější stavbou maltského souostroví je asi katedrála sv. Jana. Tento architektonický skvost si rozhodně nenechte ujít. Katedrála je otevřena veřejnosti od 9:30 – 12:45 a od 13:30–17:15 každý den od pondělí do pátku a v sobotu od 9:30–12:40 a od 16:00–17:00. Vstupné do muzea je 1Lm. Nedaleko katedrály stojí památník Velkého vítězství, který má připomínat velké vítězství Malťanů v krvavé bitvě o ostrov s Turky v roce 1565. Alegorické sochy vyobrazují statečnost, svobodu a víru. Fort St Elmo je nejstarší ze všech místních pevností a byla postavena rytíři těsně po jejich příjezdu na Maltu. V dnešní době je přístupná pouze na zvláštní povolení. Veřejnosti je přístupné pouze Vojenské muzeum (National War Museum), které sídlí v severozápadním rohu pevnosti. Ulice St Paul’s Street ústí na nejvýše položené náměstí Castille Place. Na západní straně náměstí stojí pevnost St. James Cavalier a na severu Dům kastilských rytířů (Auberge de Castille). V době britské okupace zde mělo své sídlo generální štáb britských vojsk a dnes zde sídlí ministerský předseda a Ministerstvo informací. Jen pár kroků odtud se nachází další zajímavá budova Domu italských rytířů (Auberge d’Italie), která Vás na první pohled zaujme sérií soch italských rytířů nad vchodem. Další nádhernou maltskou památkou, kterou rozhodně stojí zato navštívit, je Velmistrovský palác (Grandmaster’s Pa­lace), který je dnes sídlem maltského parlamentu a oficiální rezidencí maltského prezidenta. Národní muzeum archeologie sídlí v budově nazvané Dům provensálských rytířů ze 16.století a jeho sbírky obsahují nejdůležitější předměty nalezené při archeologických výzkumech na různých místech po celé Maltě. Muzeum múzického umění najdeme v budově Admiralty House – barokním paláci, který byl využíván jako rezidence admirála a vrchního velitele britské námořní flotily od 20.let 19.století až do roku 1961. Vstupné je 1Lm pro osoby ve věku od 19–65.
    Hlavní město je úzce spojeno také s městem Floriana, které tvoří vlastně spíše jeho modernější předměstí. Při procházkách není možné minout prostranství se sýpkami v okolí kostela sv.Publia, jejich počet je cca 75. Zajímavými budovami jsou také Katolický institut a Middle Sea House nebo také Montgomery House.
    V okolí Valetty je turistickým lákadlem Trojměstí složené z malých měst Vittorosa, Cospicua a Senglea, které statečně odolávalo útokům osmanských Turků. Cotonera Lines jsou mohutné obranné zdi, které obklopují všechny tři města a byly postaveny v 70.letech 17.století. Vittoriosa, jedno ze tří měst v oblasti Cottonera, je stále nádherným historickým městem, přestože za druhé světové války byla častým terčem nepřátelských útoků. V dnešní době zaujímá plochu pouze 800×400 metrů. Při vstupu do města vás na první pohled zaujmou tři nádherné brány Advanced Gate, Couvre Port a Main Gate. Zbrojnice sloužila v dřívějších dobách jako skladiště, nemocnice, a dokonce také jako vojenské velitelství za britské nadvlády. Mezi nejvýznamnější památky města patří Inkvizitorský palác, který pochází z roku 1535. Do roku 1574 sloužil jako soudní dvůr. Okolo budovy soudu byl přistavěn krásný palác v italském slohu. Od roku 1562 byl palác hlavním sídlem inkvizice. Na konci mysu se nachází nejstarší opevněná část Vittoriosy, pevnost St. Angelo. Příbližně 1,5 km severovýchodním směrem od Vittoriosy se nachází pevnost Rinella, která byla rekonstruována a dnes je to jedno z nejzajímavějších vojenských muzeí v zemi. Ostatní dvě města z Senglea a Cospicua byla během 2.světové války téměř zničena.
    K nejstarším archeologickým památkám na světě patří megalitické chrámy na Maltě. Největší megality najdete v La Vallettě a v Ggantiji. Jejich stáří je odhadováno přibližně na 5000–6000 let. Dokonce i první egyptské pyramidy se začaly stavět až o 500 let později. Je jich více než 30. Mezi nejdochovalejší patří např. Tarxienské chrámy s s podzemním pohřebištěm Hal Salflieni Hypogeum, které bylo zařazeno na Seznam UNESCO. Vstupné činí 3 Lm pro dospělé a Lm1 pro děti pod 19 let a pro osoby starší než 65 let. Počet návštěvníků je omezen, proto doporučujeme rezervaci vstupenek. Neolitické chrámy v Hagar Qim a Mnajdra se nalézají na jihovýchodním pobřeží ostrova Malta a řadí se mezi nejlépe zachovaná maltská prehistorická naleziště. Za nejstarší v přírodě volně stojící objekty na světě se považují chrámy v Ggantija na ostrově Gozo.
    Uprostřed ostrova Malta je situováno bývalé hlavní město Mdina. Arabští nájezdníci v 9.století město dobyli a oddělili část Rabat. Historie z města přímo sálá a při romantických procházkách úzkými kamennými uličkami jistě narazíte na nejpůsobivější a nejlepší ukázky normanské a barokní architektury na ostrovech. Působivá je barokní hlavní brána s vyobrazením patronů města. V původně strážní věži Torre dello Standardo dnes sídlí policejní stanice. Z církevních staveb stojí za zmínku Katedrála sv. Pavla, Arcibiskupský palác, Karmelitánský kostel, Kostel sv. Benedikta a kaple sv.Agáty. Historickými klenoty jsou i starověká sídla šlechtických rodin Casa Inguanez a Casa Testaferrata. Úžasným místem je náměstí Bastion přímo na vrcholu celého opevnění, odkud je výhled až k Marfě.
    Dalším zajímavým místem v centrální části ostrova Malta je městečko Mosta s překrásnou stavbou chrámu Mosta Dome. Na různých místech lze nalézt ještě opevnění z dob britské okupace Victoria Lines, v nejlepším stavu je asi v okolí Wied il – Ghasel. K posílení těchto opevňovacích linií byla v roce 1878 postavena pevnost Fort Mosta. V okolí Mosty se nacházejí také četné zbytky katakomb používaných za dob Římanů jako pohřebiště. Jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších míst je Tal Bistra.
    Ghar Dalam je jeskyně, která se nachází nedaleko od Birzebuggy jihovýchodně od Valetty v zálivu svatého Jiří, a která je považována za největší a nejvýznamnější naleziště kosterních zbytků prehistorické zvířeny na světě. Byly zde nalezeny také jasné důkazy o prvních obyvatelích tohoto krásného souostroví.

  Bezpečnost

    Bezpečnostní situace na Maltě je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích. Doporučujeme však dodržovat tato opatření:
    dávat si pozor na kapesní krádeže, možnost krádeže vozidla nebo jeho vybavení, vykrádání hotelových pokojů
    nenechávat věci bez dozoru na pláži ani v kabině automobilu, pozor na zloděje v davu lidí
    zvýšenou pozornost věnujte cennému zboží, fotoaparátům, kamerám apod.
    Nenakupujte cenné zboží a elektroniku u poličních prodejců a na trzích bez oficiálního dokladu o zaplacení s daňovým dokladem
    požadujte doklad o zaplacení i při nákupu např. běžného občerstvení

Doprava

Doprava

    Řidičský průkaz vystavený v některé zemi EU je platný v celé EU, ale raději doporučujeme vzít ten mezinárodní.
    Při půjčení vozidla musí být věk řidiče mezi 25 až 70ti lety.
    Na Maltě se jezdí vlevo a všechny dopravní značky jsou v angličtině. Pozor, platí pravidlo pravé ruky při dávání přednosti v jízdě, většina silnic má však danou přednost pomocí značky STOP.
    Omezení rychlosti je v obci 50km/h a mimo obec 80km/hod. Malťané jezdí mnohdy daleko pomaleji.
    Při jízdě je tolerováno množství alkoholu v krvi do 0,8 promile.

Místní doprava

    Malta International Airport se nachází mezi obcemi Luqa a Gudja, cca 10 km od hlavního města Valetta. Do Valetty se snadno dostanete linkovým autobusem, který jezdí v intervalu 20 – 30 min.
    Dobrým způsobem je využití veřejné autobusové dopravy, kterou se dostanete do všech hlavních turistických oblastí, je levná a účinná. Náklady na cestu se pohybují od 0,35 do 0,58 Euro podle vzdálenosti, přičemž nejdelší jízda trvá cca 50 min, průměrná 20 až 30 min. Hlavní autobusový terminál je ve Valettě vedle City Gate. Autobusy jsou oranžové s dobře viditelným číslem na přední straně. Expresní linky spojují hlavní střediska s Sliema, Masaxlokk, Mdina a hlavní písečné pláže. V obcích je většinou zastávka na hlavním náměstí. Jednodenní jízdenka stojí 3,50 Euro, třídenní 9,30 Euro, pětidenní 11,65 Euro a sedmidenní cca 14 Euro. Jsou k dispozici u stánků, automatů nebo u řidiče a můžete s nimi cestovat po všech trasách ostrova Malta po celý den. V Gozo jsou autobusy šedé s červeným lemem. Linky jsou vedeny po okruhu z odjezdem i návratem do Victoria. Linka do Mgarr se časově shoduje s odjezdem trajektů. Cena jízdného pro dospělé je na všech trasách 0,47 Euro.
    Letní jízdní řády platí od 16. června do 30. září, po zbytek roku je platný zimní jízdní řád. Více na www.atp.com.mt
    Pokud se chcete dostat dále do vnitrozemí ostrova je dobrou volbou zapůjčení automobilu. Hlavní autopůjčovny jsou na Maltě a Gozo, denní sazby se pohybují od 16 do 28 EUR. Je možné si zajistit i vůz s řidičem. Na ostrově najdete i půjčovny motocyklů a kol, ale ne všechny vozovky jsou vhodné pro jednostopá vozidla.
    Kdekoli si můžete zastavit bílé vozidlo Taxi, kromě autobusové zastávky. Taxi vyjíždějící z Terminálu Malta International Airport a Seaport jsou pro všechny lokality na Maltě vybaveny pevnou sazbou.
    Pravidelná trajektová doprava na Gozo jezdí cca ve dvacetiminutových intervalech v obou směrech mezi přístavy Grand Harbour ve Vallettě a Mgarr Harbour v Gozo. Odtud se také dostanete na Comino popř. Na ostatní neobydlené ostrovy. Cestující na Comino bere také trajektová doprava z Cirkewwa. Dopravu na Comino zajišťuje i hotel Comino, ale jen v sezóně od dubna do konce října.
    Zajímavou ekologickou formou dopravy ve Valettě a jejím okolí jsou elektrická vozítka CT Cab s řidičem, který vám zastaví na mávnutí kdykoli od 7:00 do 23:00. Tarif je pevný 2 Eura za cestu. Lze si zajistit i rezervaci na tel. 356 21333321.
    Tradiční maltské lodě „dghajsa“ slouží jako vodní taxi. Můžete si je pronajmout v hlavním přístavu Grand Harbour a absolvovat okružní plavbu nebo jiné výlety.
    Vrtulníkové lety mezi Maltou a Gozo provozuje Eagle Associates. Služba je k dispozici denně od 10:00 do 19:00. Cesta trvá cca 11 minut a vrtulník Robinson R44 pobere až 3 cestující. Rezervace můžete učinit na helitours@heli-link-malta.com.
    Harbour Air provozuje denní lety hydroplánem mezi ostrovy Malta a Gozo. Lety trvají asi 20 min. Letoun má kapacitu 14 cestujících a speciálně upravená bublinová okna, která jsou ideální pro dobrý výhled i fotografování. Cena jednosměrného letu je 44 EUR, zpátečního letu 80 Euro.

 
  Jak se domluvit

    Úředním jazykem je maltština, která se vyvinula z arabštiny. Z písma se ale používá latinka.
    Díky dlouhodobé existenci pod nadvládou Britů se zde zcela běžně domluvíte angličtinou, která je druhým úředním jazykem.
    Zajímavostí je, že ve škole se povinně vyučuje italština.

  Obyvatelstvo

    Většina z necelých 500.000 obyvatel žije na ostrově Malta, a to převážně v městských aglomeracích. Vzhledem k malé rozloze státu je Malta nejhustěji zalidněnou zemí v Evropě a třetí na světě, pomineme-li městské státy.
    99% tvoří Malťané a zbytek Libyjci
    Ostrov Gozo má charakter zemědělský, je zde proto i menší hustota obyvatel. Na ostrově Comino žije vpodstatě jedna rodina, počet obyvatel se zvýší pouze v turistické sezóně o počet návštěvníků jednoho hotelu.

Měna

    Maltskou měnou byla donedávna maltská libra (1ML = cca 78 Kč)
    Malta přijala 1.1.2008 místo původní měny maltské liry EURO.
    Se směnou valut nejsou na Maltě žádné problémy. Peníze směníte v bankách či směnárnách, směnárenských automatech, hotelech i některých obchodech. Nejlepší kurzy jsou údajně ve směnárnách hlavních maltských bank jako je Lombard Bank, APS Bank, HSBC Bank a Bank of Valetta. Pokud přiletíte o víkendu, doporučujeme neměnit větší hotovost v letištní směnárně. Zvláště pondělní kurzy ve Valettě jsou mnohem výhodnější.
    Platební karty přijímá většina hotelů, restaurací, autopůjčoven i obchodů. Bez problémů jsou akceptovány karty Eurocard/Master­card, Visa, American Express a občas i Diners Club. Nejvýhodnějšími cestovními šeky se jeví American Express.

 Počasí

    Maltské klima je silně ovlivňováno mořem a je typicky středomořské. Ostrovy jsou velmi slunné s průměrnou dobou 12 hodin slunečního svitu v létě a 6 hodin v zimě.
    Zimy jsou mírné s příležitostným krátkým chladným obdobím, které přináší severní a severovýchodní větry ze střední Evropy. Nejdeštivějším měsícem je říjen, kdy prší prakticky každý den.
    Léta jsou horká, suchá a velmi slunná. Denní teploty v letních měsících jsou sráženy chladným vánkem od moře, ale na jaře a na podzim naopak vane velmi horký vítr z Afriky, který občas přináší mimosezónní vysoké teploty. Je známý pod názvem Sirocco nebo v maltštině Xlokk.
    Roční úhrn srážek je velmi nízký a období sucha je větší než např. v sousední Itálii. Nejsušším měsícem je červenec, kdy průměrné teplotní maximum šplhá ke 38oC.
    Koupání v moři je možné po relativně dlouhou dobu, plážová sezóna mnohdy trvá až do konce října, kdy se můžete koupat ve 23oC teplé vodě.
    Stanovit optimální dobu pobytu je velmi zavádějící, protože záleží na tom, co od pobytu očekáváte. Pokud hodláte cestovat a poznávat místní kulturu, tak zvolte raději období od dubna do června. V září a říjnu začíná totiž na Maltě období teplých dešťů. Výhodou může být levnější ubytování a menší davy turistů v oblasti nejvyhledávanějších památek. Pokud však míříte za žhnoucím sluncem, vodními sporty nebo jen lenošením u moře, tak letní měsíce jsou ty pravé.

Elektřina a komunikace

Telefon

    Domácí telefonní společností je Maltacom Plc. Na jejích pobočkách koupíte také telefonní karty do veřejných telefonních automatů. Ty ale pořídíte také na poštách, na pobočkách Mid Med Bank a na stáncích. Veřejné telefonní automaty mají barvu stříbřitě šedou ( pouze na karty ) nebo žlutou ( pouze na mince).
    Roaming na Maltě mají všichni naši operátoři, O2, vodafone i T-mobile. Ceny volání zjistíte na stránkách vašich mobilních operátorů
    O2
    T-Mobile
    Vodafon
    Zajímavostí je možnost zapůjčení mobilního telefonu, půjčovna je např. na letišti.
    Praktická telefonní čísla v teritoriu:
    policie 112
    hasiči 199
    první pomoc/nemocnice 196 Malta, ostrov Gozo 556851

Internet

    Ve větších městech a turistických letoviscích naleznete několik internetových kaváren, jejichž počet stoupá.
    Ceny za připojení se pohybují okolo 3 – 4 Eura/hod.
    Přístup k internetu je i ve většině hotelů, bývá však o mnoho dražší.

Elektřina, zásuvky

    Elektrické napětí se udává 230V s odchylkou +/- 10%. Jsou zde používány tříkolíkové zásuvky jako v Británii. Adaptéry jsou běžně k dostání.

Malta je ostrovní stát ve Středozemním moři se strategickou polohou jižně od Sicílie a východně od Tuniska. Na 316 km² zde žije zhruba 400 000 obyvatel. Malta je rozlohou nejmenší stát Evropské unie. Skládá se ze třech obydlených ostrovů Malta, Gozo a Comino a neobydlených ostrůvků Cominotto, Filfla Island a St.Paul´s Island.
Hlavním městem je Valetta. V současné době navštěvuje Maltu přes milion turistů ročně – tedy daleko více, než činí vlastní obyvatelstvo. Byť je Malta poměrně malý ostrov, má i tak co nabídnout. Můžete objevovat krásy měst St. Julian´s, Sliema či Mellieha.

================

Callskript 152 pro callcentrum – na komerční a bytový areál na Maltě

Dobrý den, u telefonu … (jméno), v zastoupení Konzultační společností, s.r.o., jde souhlas se zasláním nabídky.

Už dříve Vám naše extensí spolupracovnice zasílala sms zprávu, nabídku, ale raději nyní telefonujeme a ptáme se telefonicky, pro jistotu.

Chceme stavět domovy pro seniory a s Alzheimerovou nemocí, pro Čechy v Česku a pro cizince na Maltě, kde mají úžasnou infrastrukturu a jízdu autobusem za 40 centů. Areál bude komerční a bytový, postaví se za nákladovou cenu 400 mil. Kč a prodá se akcioví společnosti za 500 mil. Kč a ta jej bude pak provozovat, nájmy, služby. Vhodné pro klienty z USA.

Váš zisk by mohl činit od … do….  Vše pod přímým dohledem právníka advokáta z Kladna pana Mgr. Petra Janečka. Jistota v nemovitosti je vždy.

Můžeme Vás tedy monitorovaně oslovit? Ano?

Děkuji za Vaši odpověď.

=============================

Malta občanství

Stačí, když v zemi místo povinných 12 měsíců stráví nejméně tři týdny a provedou několik povrchních úkonů, aby dokázali skutečné spojení s Maltou, a ta jim na oplátku zajistí své občanství.26. 4. 2021

Malta pas, víza, clo a další doklady

Malta · Cestovní doklady. Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného ...

Malta a Kypr prodávají evropské pasy investorům. Komise ...

20. 10. 2020 — Evropská unie zahájila právní kroky proti Maltě a Kypru kvůli ... obě členské země nabízely své občanství, a „tím také občanství EU“, ...

===========================

Přehled bank na Maltě

V současné době je na Maltě 26 licencovaných bank, včetně tří poboček zahraničních bank. Banky na Maltě se řídí zákonem o centrální bance Malty z roku 2002 a zákonem o bankách z roku 1994. Malta Financial Services Authority (MFSA) je jediným regulátorem v zemi, který je zodpovědný za vydávání licencí a dohled nad úvěrovými a finančními institucemi .

Podle Moody’s je maltský bankovní systém stabilní díky odolnosti domácího bankovního systému, přičemž domácí banky se řídí konzervativním a tradičním bankovním modelem.

Pro každého, kdo zvažuje kariéru v bankovnictví na Maltě, je tento seznam nejlepších bank na Maltě užitečným průvodcem, kde začít. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na naše seznamy finančních institucí

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/companies/


26 bank na Maltě:

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/companies/top-banks-in-malta/

ID 39570 - Anuitní kalkulátor Družstva investorů na pronájem bytu na Maltě

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TVyuQWtXY3YxEV419ZnO32MVwbJuZst2/edit#gid=1551273650

 

Máte zájem?

Ano?

Napište mi.


Nepřihlášený