id33568_33517

SMLOUVA O REFERENČNÍ ČINNOSTI PRO FINANČNÍ PORADCE A O POPLATKU ZA KLIENTA a ODPOVĚDNÍ FOTMULÁŘ - napište nám, děkujeme.

Nabízíme Vám klienty na financování.

Dobrý den,

jako server INFOBURZA nabízíme klienty ke zprostředkování jednak úvěrů od stavebního spoření, a pak i hypotečních úvěrů. Ale je nutná i drobná informační součinnost s klienty, a to telefonáty, posílání jim katalogu, aby si z něj předběžně vybrali a pak s nimi projednávali financování vybraného zboží, bytů.

Kolegyně Vám psala SMS zprávou dotaz.

Dobry den, tady Konzultacni spolecnost, mame klienty na apartmany a byty jako realitni kancelar

a hledame financi poradce na spolupraci, na zajistovai uveru ze stavebniho sporeni a pak hypotek.

Nabízíme 2 moznosti, bud si klienty kupovat a brat pak realitni meziprovize po 7.500,- Kc nebo dostavat

klienty zdarma a pak se sve provize platit do sv. fondu 30%. Je nase nabidka pro Vas zajimava? ANO-Ne. Dekuji.

A Vy jste odpověděli na její obchodní otázku ANO.

Snažili jsme se o co nejpřesnější přednesení našeho návrhu.

Sami jsme prošli školním na hypoteční úvěry. Sami jsme měli smlouvu od banky. Jenže s postupem času se snažíme o vytvoření spíše skupiny okolo serveru www.infoburza.eu

Kdysi byl server Infoburza složený z více částí, obchodné, technické, administrativa, výstavba a vývoj.

A chceme ten server budovat zase dál. A u toho musí být peníze, a ty jsou na jednotlivých analytických účtech jednotlivých lidí a rodin.

Je to něco podobného, jako by rodiny měly vkladní knížky a ty byly v Infoburze v elektronické podobě, jako jednotlivé účty.

Ale zpět ke spolupráci:

Vše  jsme pečlivě popsali to jednoduché referentské smlouvy. Protože server INFOBURZA potřebuje zpětnou informační vazbu, a je možná ze zákona jen tipaři, tak v podstatě musí být tipařem internetový server, aby měl vůbec právo od Vás pak obdržet reporty, zpětnou informační vazbu, kdo si kterého klienta vybral.

Systém je dělaný tak, že nejprve budete mít smlouvu. Na jejímž základě o dohodě na našich věcech obdržíte předběžného klienta.

Všichni.

A kdo z Vás si klienta osloví a dohodne se s ním, tak nám to zpětně nahlásí, a my to dopíšeme do systému a dáme Vám to SMS zprávou vědět, pak na whatsapp, pokud jej máte a tak pro jistotu na email.

Tento systém INFOURZY je vlastně hodně administrativní a evidenční. To asi cítíte. Má být informační pořádek ve všech informacích a tam, kde je lidský faktor zahlcen, tam se nasazuje software, to je známá věc.

 

Máme 3 základní typy projektů:

a) rozprodeje stávajících penzionů (škol atd) na jednotlivé byty nebo apartmány a ty prodat do osobního vlastnictví

b) výstavba 6 ti bytů na 2 stavebních parcelách, ve 2 rodinných domech, v každém po 3 bytech

c) výstavba bytového domu s 12 ti byty.

A obce mají 100% financování od státu na kupování bytů od nás (od nás také).

Takže ještě nabízíme firmám, že by měly do nájmů byty od obcí za snížené regulované nájemné a zájem by byl.

Jedná se o ucelený soubor úkonů, většinou spojený s pozemky, projekty, výstavbou a s rozprodeji. Většina lidí to znají, už se alespoň z některou částí tohoto ve svém životě setkali.

Pro jistotu se spolu podívejme na referenční smlouvu o spolupráci.

Projděme si společně jednotlivé body smlouvy:

finanční poradce

jméno

adresa

tel.:

email:

(dále jen „zpracovatel reference“)

Článek I.

 1. Zpracovatel reference má zájem poskytnout klientu finanční poradenství a zprostředkovat financování na kupovanou nemovitost.
 2. Zpracovatel reference se zavazuje nezamlčet žádné podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit či zamezit poskytování realitních služeb při koupi stávající nemovitosti nebo budoucí z plánovaného družstevního developerského projektu.
 3. Zpracovatel reference si může kontakty platit a podle výše 2 variant poplatků pak dostávat realitní meziprovize, a to buď á 7.500,- Kč za klienta, který dopadne nebo 15.000,- Kč za klienta, který dopadne.
 4. Když si zpracovatel kontakty nekoupí, tak pak zaplatí 30% ze své provize do Svěřenského fondu.
 5. Účetně budou tyto platby vedeny jako vklady do nadace, svěřenského fondu a výplaty jako platby od nadace, svěřenského fondu. U svěřenských fondů se neurčuje jejich identita, to je podle zákona.

Článek II.

 1. Finanční poradce nejprve obdrží kontakt na klienta, pak se s klientem spojí a domluví si potřebné věci a pak se rozhodne, jestli si klienta koupí a nebo ne.
 2. V případě, že kontakt koupí, finanční poradce zaplatí převodem na účet buď napsaný, nebo na účet směnárny pro převedení peněz na kryptoměnu a její poslání do příslušné peněženky k svěřenskému fondu. Převod peněz na kryptoměnou menu umožňuje osobně obmyšlené neukazovat svou identitu, což je smyslem každého svěřenského fondu. To samé platí pro odměny za poskytování realitních služeb při realizaci obchodní transakce.
 3. Uzavírané smlouvy na realitní meziprovizi si finanční poradce uzavírá s konzultační společností, s.r.o. IČ 25632001 jejímž majitelem i jednatelem se Pavel Šámal. Podmínkou pro vznik práva Zprostředkovatele na vyplacení odměny – realitní meziprovize je, že Klient skutečně zaplatí realitní kanceláři sjednanou provizi za realizaci obchodní transakce. V odměně – realitní meziprovizi jsou obsaženy též veškeré náklady zpracovatele reference spojené s jeho činností podle této smlouvy. Tato odměna – realitní meziprovize je splatná do 15 dnů ode dne, kdy realitní kanceláři vznikne nárok na provizi vůči klientu za realizaci obchodní transakce a kdy zároveň klient tuto provizi realitní kanceláři.
 4. Uhradí-li klient realitní kanceláři provizi po částech, vznikne zpracovateli reference nárok na odměnu vždy pouze z té částky, která byla realitní kanceláři skutečně vyplacena.
 5. Zpracovatel reference se zavazuje informovat zástupce svěřenského fondu a počítačový server o zpracování klienta. A pak zase svěřenský fond a počítačový server Infoburza budou informovat zpracovatele reference, v jakém je klient právě obchodním stavu. Zda před podpisem, listin, nebo po podpisu listin atd.

Článek III.

 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
 2. Smluvní strany se dohodly na automatickém prodloužení doby trvání této smlouvy. Délka trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje vždy o další 2 měsíce, a to i opakovaně, ledaže kterákoliv ze smluvních stran doručí druhé smluvní straně písemné oznámení alespoň 5 dnů před uplynutím doby trvání této smlouvy, že na prodloužení doby trvání této smlouvy nemá zájem. 
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve vyhotoveních, z nichž po podepsání smluvními stranami každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
 4. Tato smlouva je účinná a závazná dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
 5. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, v aktuálním znění, a ostatními právními předpisy České republiky. Švýcarský svěřenský fond se řídí Švýcarskými zákony a nepodléhá žádným zákonům ČR ani EU.
 6. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků, které budou jako takové označeny, očíslovány a podepsány smluvními stranami.
 7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich vlastní, svobodné a vážně míněné vůli a že obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

 

Tuto smlouvu podepsali:

Pan Jaroslav Čermák

Pan Mgr. Stanislav Vavřička, právník

Oba dva jsou finanční poradci a nemají s tím problém.

Převzít si klienta k provedení prozkoumání klienta – zavolat klientu a po telefonu s ním probrat první informace a že mu pošle náš Zpravodaj Pondělníček, Katalog Infoburza 04, kde je zápis ke schůzce s klientem, předrezervační smlouvu k náhledu.

Harmonogram je ve zpravodaji Pondělníček.

Tedy má klient z 90% všechny informace na dálku. A pak je potřeba s klientem probrat 2. Financování.

Většinou financování prvních 30%

Pak se bere úvěr od banky (např. České spořitelny, a.s. nebo od ČSOB a.s.)

A financování doplatku 70% ceny.

A to už je Vaše parketa.

Rozumíme si.

Tak já doufám, že si rozumíme.

Internetový server INFOBURZA chce platit

Žádné domlouvání si kdo si vezme které klienty.

Všichni odběratelé poptávek (finanční poradci) mají právo si kontaktovat všechny předběžné klienty.

A kdo bude rychlejší, ten si pak klienta vezme. Nahlásí nám to, že si klienta přebírá.

A dá nám report, informaci, zprávu.

A buď klienta zaplatí á 300,- Kč a jen tehdy mají nárok na realitní meziprovizi á 7.500,- Kč

a nebo nahlásí, neplatí 300,-, nedostane z realitní provize 7.500,- Kč a pak ještě dá ze své finanční provize 30% tipařské odměny.

Podmínky na vstupu: Tedy jasné a pro obě strany výhodné. Vydělávají oba.

A co Vy? Také se  připojíte a vyzkoušíte s námi spolupráci?

Zní vám naše vyvážená nabídka zajímavě?

Jestli ano, tak nám odpovězte zde to našeho Odpovědního formuláře INFOBURZY.

Dostali jste poslaný odkaz na smlouvu, dole je odkaz na pdf. soubor. Dostali?

2) Obdrželi jste SMS zprávou odkaz na harmonogram k postupu, jak se uzavírá smlouva?

A budete smlouvu o referenčním poplatku za klienta posílat?

1. Obdrželi jste poslaný odkaz na smlouvu, dole je odkaz na pdf. soubor?

2) A budete nám tuto naší smlouvu o referenčním poplatku za klienta posílat?