id35210

VIDEO Náš Poptávkový server INFOBURZA - MODRÝ SYSTÉM – s klienty pro finanční poradenství

Video na DISK GOOGLE – Video Náš Poptávkový server INFOBURZA - MODRÝ SYSTÉM - klienti pro finanční poradenství – odkaz na něj na Kartě Infoburzy s dalším číslem ID.

Odkaz na video na DISK GOOGLE zde:

https://drive.google.com/file/d/10l4-HWHxeIzxHeSzxfUzLOpezhLuTAmY/view?usp=sharing

(tak si klikněte)

=============================================

 

Přepis mluveného slova na videu - kvůli automatickému překladu do cizího jazyka:

(přes prohlížeč CHROM se překládají texty automaticky do toho jazyka, jaký má uživatel na světě nastavený jako svůj domovský jazyk, známá věc, proto přepis mluveného slova, ano?)

 

=============================================

Náš Poptávkový server INFOBURZA - MODRÝ SYSTÉM – s klienty pro finanční poradenství.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/klienti/

=============================================

Popis k našemu Poptávkovému serveru INFOBURZA – poptávky klientů pro finanční poradenství.

Kdo z finančních poradců si platil náš realitní Crowdfuding, na cenu inzerátu na Srealitách (na cenu 600,- Kč na 1 týden), tak má klienta přednostně. V.I.P. podmínky. A pak se společně rozhoduje, jestli bude kontakt vydán zdarma dalším finančním poradcům, kteří se přihlásil na náš článek ID 30638 Dvě stavební parcely, 6 bytů, až 6 hypotečních úvěrů exklusivně.

Chceme víceméně finanční poradce od ČMSS a.s., protože stavební spořitelny jsou i v Německu. A nyní jejich obchodní sít koupila ČSOB a.s.

Jak tedy fungujeme:

Bětuška dělá Administrativní servis, tedy zprávy sms s odkazem na zvuk a na kartu Infoburzy s odkazem na video. A s přepsaným textem zvuku. Mluveni. Aby si to i Polák mohl dat do překladače.

Pak posílá text na whatsapp a přeposílá zvuk na whatsapp a k tomu zase odkazy. Tam se toho vejde, jééjeje.

Na zaklade souhlasu, samozřejmě.

A pak ještě to samé do emailu.

Aby dotyčnému neuniklo ani kousek informace. A aby ji měl víckrát.

Na obyčejné lidi se musí působit víckrát. Známa věc.

Pak následuje telefonní hovor paní Marcely Fialové. Ale už dotyčný slyšel zvuk, třeba  9 minut a instrukce a pokyny a znovu si s paní Marcelou Fialovou povídám ale komunikuje o věci, chce se něco dozvědět, aby se pak a potom případně mohl pozitivně rozhodnout.

Kontakty na klienty vydávají 3 spolehliví lide. A ty jsou tam uvedeny. V Modrém obdélníčku.

Když nebude náhodou jeden brát telefon. Proto jsou 3, aby ti další 2 byli jako záloha, ano?


==============================================

 

VZOR TEXTU V MODRÉM OBDÉLNÍČKU:

p. klient, ID 37502 JUDr. Ladislav Semián, advokát
na byt 1+kk 26 m2, u Prahy – z SRealit a ze SMS
______________
Klienta finančním poradcům k profinancování vydávají:
Pan Pavel Šámal, jednatel, tel. č. 778 088 548 a email: samalpavel@samalpavel.cz . Máte mu zavolat a máte mu napsat email, říkal.
Pan Smička, Hadovitá 10, Praha 4 – Michle, tel. č. 776 256 566 a email: josef.smicka@gmail.com . Máte mu zavolat a máte mu napsat email, říkal.
Paní Jitka Slavíková, Plzeň, Reality 11,
tel. č. 724 810 310
a email: jitkaslavikova@centrum.cz .
Máte jí zatelefonovat a máte jí napsat email.

Paní Marcela Fialová, administrativní pracovnice pana Šámala, pana Smičky a paní Slavíkové
tel. č. 733 261 036 (ale POUZE PO 17.00 HOD !)
a email:
fialove.dr@gmail.com .
Máte jí zatelefonovat, máte jí napsat SMS zprávu a máte jí napsat na whatsapp a máte jí napsat na její služební email.

Paní Marie Frantová, 74 let, pomocnice, kurýrka
tel. č. 728 465 736 (můžete přes den)
a email: frantovamarie@email.cz .
Můžete jí zatelefonovat, když jinde nepochodíte. Máte jí napsat SMS zprávu a máte jí napsat na whatsapp a máte jí napsat na její email.

Report:

=============================================

 

Překlad textu zvuku videa do Polštiny:

Transkrypcja audio do wideo, transkrypcja słów mówionych:

Tutaj Jana Vrhelová i ja omawiamy wymagania, jakie stawiamy Infobourse. Ponieważ na północ jesteśmy rozchwytywani. Musisz wiedzieć. A teraz Jano trochę cię poniży. Ponieważ muszę kliknąć inny ekran. I potrzebuję drugiej ręki trzymającej telefon, aby nagrać ten film z pierwszej ręki.

Tak? Rozumiesz mnie?

A teraz pokazuję to tutaj. Tutaj mamy nasz serwer popytu. I pokazałem ci ikony na nim. I są kliknięte.

Tak? Czy jest tam twoje tak?

A Jana Vrhelová odpowiada: tak.

Świetny !

A tutaj, tutaj, kiedy klikam na wydarzenie, na przykład Svojetice, zawsze jest w niebieskim systemie, kto wystawia klienta, kontakt do niego.

Ten Jano, rozumiesz?

A Jana Vrhelová odpowiada: tak. On rozumie.

A ja mówię: świetnie, Jana to rozumie.

Hurra.

Dlatego obsługujemy Blue System i wystawianie klientom. Doradcy finansowi i doradcy finansowi.

Tak?

A Jana Vrhelová odpowiada: tak.

Tak.

===================================

Překlad textu zvuku videa do Němčiny:

Audiotranskript für Video, gesprochenes Worttranskript:

Hier diskutieren Jana Vrhelová und ich über die Forderungen, die wir an die Infobörse haben. Denn im Norden sind wir eigentlich gefragt. Du musst wissen. Und jetzt wird Jano dich ein wenig runterziehen. Weil ich auf einen anderen Bildschirm klicken muss. Und ich brauche meine andere Hand, die das Telefon hält, um dieses Video in meiner ersten Hand aufzunehmen.

Jawohl? Verstehst du mich?

Und jetzt zeige ich es hier. Hier, hier haben wir unseren Nachfrageserver. Und ich habe dir die Symbole darauf gezeigt. Und sie werden angeklickt.

Jawohl? Ist dein Ja da?

Und Jana Vrhelová antwortet: Ja.

Groß !

Und hier, hier, wenn ich auf die Veranstaltung klicke, zum Beispiel Svojetice, gibt es immer im blauen System, wer dem Kunden den Kontakt zu ihm ausgibt.

Dieser Jano, verstehst du?

Und Jana Vrhelová antwortet: ja. Er versteht.

Und ich spreche: Super, das versteht Jana.

Hurra.

Daher betreiben wir das Blue System und die Client-Ausgabe. Finanzberater und Finanzberater.

Jawohl?

Und Jana Vrhelová antwortet: Ja.

So.

===================================

Překlad textu zvuku videa do Slovenštiny:

Prepis zvukové nahrávky u videa, prepis hovoreného slova:

Ja tu preberám s Janou Vrhelovou tie dopytu, ktoré máme na Infoburze. Pretože sme vlastne dopytový sever. Je potrebné to vedieť. A teraz si vás Jano málinko položím. Pretože potrebujem prekliknúť na inú obrazovku. A potrebujem druhú ruku, keď v tej prvej ruke držím ten telefón na nahrávanie tohto videa.

Áno? Rozumiete mi?

A teraz to tu ukazujem. Tu, tu máme náš dopytový server. A na ňom som vám ukazoval tie ikonky. A na nich sa kliká.

Áno? Je tam vaša áno?

A Jana Vrhelová odpovedá: áno.

Výborne!

A tu, tu, keď si kliknem na tú akciu, treba Svojetice, tak tu sú vždy v tom modrom systéme, kto toho klienta, kontakt na neho, vydáva.

Tomuto Jano, rozumiete?

A Jana Vrhelová odpovedá: áno. Rozumie.

A ja hovorím: výborne, Jana tomu rozumie.

Huráááá.

Prevádzkujeme teda Modrý systém a vydávanie klientov. Finančným poradcom a finančným poradkyniam.

Áno?

A Jana Vrhelová odpovedá: áno.

Tak.

 

Překlad textu zvuku videa do Maďarštiny:

Audio átirat videóhoz, kimondott szó átirat:

Itt Jana Vrhelová -val megbeszéljük az Infobourse -nal szemben támasztott követelményeinket. Mert valójában északon keresünk. Tudnod kell. És most Jano kicsit le fog téged tenni. Mert más képernyőre kell kattintanom. És szükségem van arra, hogy a másik kezem tartsa a telefont, hogy első kézben rögzítsem ezt a videót.

Igen? Értesz engem?

És most itt mutatom. Itt, itt van a keresleti szerverünk. És megmutattam a rajta lévő ikonokat. És rákattintanak.

Igen? Ott van az igened?

Jana Vrhelová pedig válaszol: igen.

Nagy !

És itt, itt, amikor rákattintok az eseményre, például Svojetice, mindig ott vannak a kék rendszerben, akik kiállítják neki az ügyfelet, a kapcsolattartót.

Ez Jano, érted?

Jana Vrhelová pedig válaszol: igen. Megérti.

És beszélek: nagyszerű, Jana ezt megérti.

Hurrá.

Ezért működtetjük a kék rendszert és az ügyfélkiadást. Pénzügyi tanácsadók és pénzügyi tanácsadók.

Igen?

Jana Vrhelová pedig válaszol: igen.

Így.

===================================

Překlad textu zvuku videa do Angličtiny:

Audio transcript for video, spoken word transcript:

Here, Jana Vrhelová and I discuss the demands we have on the Infobourse. Because we're actually in demand north. You need to know. And now Jano will put you down a little. Because I need to click on another screen. And I need my other hand holding the phone to record this video in my first hand.

Yes? Do you understand me?

And now I'm showing it here. Here, here we have our demand server. And I showed you the icons on it. And they are clicked.

Yes? Is your yes there?

And Jana Vrhelová answers: yes.

Great !

And here, here, when I click on the event, for example Svojetice, there are always in the blue system, who issues the client, the contact to him.

This Jano, do you understand?

And Jana Vrhelová answers: yes. He understands.

And I speak: great, Jana understands that.

Hooray.

We therefore operate the Blue System and client issuing. Financial advisers and financial advisers.

Yes?

And Jana Vrhelová answers: yes.

So.

===================================

 

Překlad textu zvuku videa do Francouštiny:

Transcription audio pour vidéo, transcription orale :

Ici, Jana Vrhelová et moi discutons des demandes que nous avons envers l'Infobourse. Parce que nous sommes en fait en demande dans le nord. Tu dois savoir. Et maintenant, Jano va vous rabaisser un peu. Parce que je dois cliquer sur un autre écran. Et j'ai besoin de mon autre main tenant le téléphone pour enregistrer cette vidéo dans ma première main.

Oui? Me comprenez-vous?

Et maintenant je le montre ici. Ici, nous avons ici notre serveur à la demande. Et je vous ai montré les icônes dessus. Et ils sont cliqués.

Oui? Votre oui est-il là ?

Et Jana Vrhelová répond : oui.

Super !

Et ici, ici, quand je clique sur l'événement, par exemple Svojetice, il y a toujours dans le système bleu, qui délivre le client, le contact à lui.

Ce Jano, tu comprends ?

Et Jana Vrhelová répond : oui. Il comprend.

Et je parle : super, Jana le comprend.

Hourra.

Nous opérons donc le Blue System et l'émission client. Conseillers financiers et conseillers financiers.

Oui?

Et Jana Vrhelová répond : oui.

Donc.

===================================

 

Překlad textu zvuku videa do Italštiny:

Trascrizione audio per video, trascrizione parlata:

Qui, Jana Vrhelová ed io discutiamo delle richieste che abbiamo all'Infobourse. Perché in realtà siamo molto richiesti al nord. Devi sapere. E ora Jano ti abbatterà un po'. Perché ho bisogno di fare clic su un'altra schermata. E ho bisogno dell'altra mano che tenga il telefono per registrare questo video nella mia prima mano.

Sì? Mi capisci?

E ora lo mostro qui. Ecco, qui abbiamo il nostro server di domanda. E ti ho mostrato le icone su di esso. E vengono cliccati.

Sì? Il tuo sì è lì?

E Jana Vrhelová risponde: sì.

Grande !

E qui, qui, quando clicco sull'evento, per esempio Svojetice, c'è sempre nel sistema blu, chi gli dà il contatto, il cliente.

Questo Jano, capisci?

E Jana Vrhelová risponde: sì. Lui capisce.

E parlo io: benissimo, Jana lo capisce.

Evviva.

Gestiamo quindi il Sistema Blu e l'emissione dei clienti. Consulenti finanziari e consulenti finanziari.

Sì?

E Jana Vrhelová risponde: sì.

Così.

 

Překlad textu zvuku videa do Ruštiny:

Расшифровка аудиозаписи для видео, устная стенограмма:

Здесь мы с Яной Врхеловой обсуждаем требования, предъявляемые к Информационной бирже. Потому что мы на самом деле востребованы на севере. Ты должен знать. А теперь Яно вас немного унизит. Потому что мне нужно нажать на другой экран. И мне нужна другая рука, держащая телефон, чтобы записать это видео на собственном опыте.

Да? Вы понимаете меня?

И сейчас я показываю это здесь. Здесь у нас есть наш сервер спроса. И я показал вам значки на нем. И они нажимаются.

Да? Ваше "да" там?

И Яна Врхелова отвечает: да.

Большой !

И здесь, здесь, когда я нажимаю на событие, например Svojetice, всегда в синей системе отображается, кто выдает клиента, контакт с ним.

Это Яно, вы понимаете?

И Яна Врхелова отвечает: да. Он понимает.

И я говорю: отлично, Яна это понимает.

Ура.

Поэтому мы работаем с Голубой Системой и выдачей клиентов. Финансовые консультанты и финансовые консультанты.

Да?

И Яна Врхелова отвечает: да.

Так.

 

Překlad textu zvuku videa do Ukrajinštiny:

Аудіо стенограма для відео, розмова розмовного слова:

Тут ми з Яною Врхеловою обговорюємо вимоги, які висуваємо до Infobourse. Тому що насправді ми користуємося попитом на півночі. Вам потрібно знати. А тепер Яно вас трохи принизить. Тому що мені потрібно натиснути на інший екран. І мені потрібно, щоб інша рука тримала телефон, щоб записати це відео з перших рук.

Так? Ти розумієш мене?

І зараз я показую це тут. Тут, тут у нас є сервер попиту. І я показав вам іконки на ньому. І на них натискають.

Так? Чи є ваше так?

І Яна Врхелова відповідає: так.

Чудово!

І тут, тут, коли я натискаю на подію, наприклад Svojetice, у системі синього кольору завжди є той, хто видає клієнта, контакт з ним.

Цей Яно, ти розумієш?

І Яна Врхелова відповідає: так. Він розуміє.

І я говорю: чудово, Яна це розуміє.

Ура.

Тому ми керуємо Блакитною системою та видачею клієнтів. Фінансові консультанти та фінансові консультанти.

Так?

І Яна Врхелова відповідає: так.

Так.

===================================

 

Překlad textu zvuku videa do Arabštiny:

منطوقة:

هنا ، أنا و Jana Vrhelová نناقش المطالب التي لدينا على Infobourse. لأننا في الواقع نطلب الشمال. تحتاج الى ان تعرف. والآن سيحبطك جانو قليلاً. لأنني بحاجة إلى النقر فوق شاشة أخرى. وأريد أن تمسك يدي الأخرى بالهاتف لتسجيل هذا الفيديو بيدي الأولى.

نعم؟ هل تفهمنى؟

والآن أعرضه هنا. هنا ، لدينا هنا خادم الطلب الخاص بنا. وأريتك الأيقونات الموجودة عليها. ويتم النقر عليها.

نعم؟ هل نعم هناك؟

وأجابت جانا فرهيلوفا: نعم.

رائعة !

وهنا ، هنا ، عندما أنقر على الحدث ، على سبيل المثال Svojetice ، هناك دائمًا في النظام الأزرق ، الذي يصدر العميل ، جهة الاتصال معه.

جانو هذا ، هل تفهم؟

وأجابت جانا فرهيلوفا: نعم. هو يفهم.

وأنا أتحدث: رائع ، جانا تفهم ذلك.

الصيحة.

لذلك نقوم بتشغيل النظام الأزرق وإصدار العميل. المستشارون الماليون والمستشارون الماليون.

نعم؟

وأجابت جانا فرهيلوفا: نعم.

وبالتالي

 

 


Nepřihlášený